انتخاب عشق سخت است ولی هست

..::پرنده ای را که دوستش میداری رهایش کن ..::.. اگر عاشق باشد باز میگردد::..

آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
آبان 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
12 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
27 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
9 پست
اسفند 87
18 پست
بهمن 87
22 پست
دی 87
24 پست
آذر 87
22 پست
آبان 87
15 پست
مهر 87
8 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
20 پست
خرداد 87
10 پست